Hovedseksjon

CLIL

Hentet fra Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen:
CLIL (Content and Language Integrated Learning) er en internasjonal paraplybetegnelse som dekker alle former for undervisning i et ikke-språkfag på et fremmedspråk. Målet er økt kompetanse i faget såvel som i fremmedspråket. Denne typen undervisning finnes i mange former. Den mest kjente er immersion (når mer enn halvparten av all undervisning er på målspråket). Dette kjenner vi blant annet fra Canada og den internasjonale Baccalaureate-linjen. I Norge brukes betegnelsen bilingval undervisning, men dette omfatter som regel kun enkelte fag eller deler av fag.
NB! For å kunne drive opplæring etter CLIL må kommuner/fylkeskommuner søke Utdanningsdirektoratet om forsøk etter opplæringsloven § 1-4

CLIL i strategiplanen Språk åpner dører - Strategi for styrking av fremmedspråk i opplæringen 2005-2009 (rev. jan 2007):

Opplæring i andre fag gjennom fremmedspråk, fremmedspråket som undervisningsspråk

Begrepet Content and Language Integrated Learning (CLIL) er i Norge også kjent som bilingval opplæring. I stedet for norsk som arbeidsspråk i undervisningen benyttes et fremmedspråk. I Norge har vi hatt forsøk med opplæring ved hjelp av fremmedspråk i flere fag på både engelsk, tysk og fransk.
Forsøkene med CLIL har vist at leseferdighetene bedres, og at perspektivet rommer muligheter for både språklig og innholdsmessig fordypning, uansett utdanningsprogram. I grunnskolen har en også erfaringer med at elever hadde utbytte av den økte variasjonen som CLIL tilførte fagene (Hestnes, 2006)
Forsøk med CLIL ved Program for lærerutdanning ved NTNU, der lærerstudenter fra USA og Nederland har gjennomført sin hovedpraksis ved skoler i Trondheim, viser liknende resultater. Både elevene og lærerne har stort språklig og kulturelt utbytte av undervisningen og kontakten med lærerstudenter fra utlandet (Hestnes, 2006) (Språk åpner dører (2007), s.24)

Hovedmål 1: Større mangfold og bredde i opplæringen i fremmedspråk

Tiltak 1.1.3: Gjennomføre forsøk med integrering av fremmedspråk i opplæringen i andre fag på barnetrinnet.

Hovedmål 5: Styrket internasjonalisering i opplæringen i fremmedspråk

Tiltak 5.1.3: Gjennomføre forsøk med integrering av fremmedspråk i andre fag i yrkesfaglige utdanningsprogrammer.