VG2 Helsefagarbeider

stell av pasient

Helsefagarbeideren utdannes til å møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte. Programfagene skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper om å fremme trivsel, fysisk og psykisk helse og ivareta brukermedvirkning og pasientrettigheter. Helsefagarbeideutdannelsen legger vekt på å utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon.

Utdannelsen skal bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Utdannelsens mål er å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med empati og evne til samspill med mennesker med ulike behov.

Helsefremmende arbeid dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet.

Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva dette betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår.

Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Faget handler om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak.

Prosjekt til fordypning er et fag som legger stor vekt på yrkesorientering. Målet er at elevene får gode erfaringer og kunnskaper om det arbeidsfeltet de velger. Det er viktig at elevene lærer å møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte.Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammet for Helsefagarbeider.

Fag i utdanningen

Programfag

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon og samhandling

Yrkesutøvelse

Prosjekt til fordypning

 

Fellesfag

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Kroppsøving

Drawing of a city