Hovedseksjon

Dette må du vite om fravær

Det er en entydig sammenheng mellom gode resultater og tilstedeværelse og deltagelse i undervisningen på skolen. Elever som er borte fra skolen, vil gå glipp av verdifull undervisning. På Holtet videregående skole har vi et mål om å holde fraværet så lavt som mulig. Høyt fravær kan – uansett årsak – føre til tap av termin- og eller standpunktkarakter. Som elev har du møteplikt til alle undervisningstimer. 

Elever som er borte fra skolen risikerer:

 • å gå glipp av viktig undervisning og opplæring
 • tap av termin- og/eller standpunktkarakter på grunn av manglende vurderingsgrunnlag
 • nedsatt karakter i orden og/eller atferd
 • at det blir vanskelig å skaffe praksisplass

NY FRAVÆRSGRENSE OG NYTT FRAVÆRSREGLEMENT

Kunnskapsdepartementet innførte fra 1. august 2016 en fraværsgrense i videregående skole. Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær, vil du ikke få karakter i faget. Rektor vil kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Dette er en unntaksbestemmelse. Har du mer enn 15 prosent udokumentert fravær kan du uansett årsak ikke få karakter i faget. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale fravær. Vi skiller altså mellom fravær som er dokumentert og dermed ikke omfattes av fraværsgrensen og udokumentert fravær som omfattes av fraværsgrensen. Dokumentert fravær teller ikke med på beregningen av fraværsprosenten i faget. Forutsetningen er at du leverer gyldig dokumentasjon. 

NOE FRAVÆR ER IKKE FRAVÆR!

I noen tilfeller er elevene borte fra undervisningen i et fag, men det føres ikke fravær som går på fraværsgrensen. Dette føres med koden A = Annen undervisning og gjelder:

 • Når elevene deltar i annen undervisning på skolen, for eksempel når de er på ekskursjon i et annet fag eller på en studiereise.
 • Når eleven deltar i planlagt elevrådsarbeid eller annen organisert aktivitet på skolen godkjent av rektor
 • Avtalte besøk hos rektor, trinnleder, studieleder, rådgiver, skolehelsetjenesten eller avtalt elevsamtale med kontaktlærer.
 • Selvstendig studiearbeid etter avtale med rektor/avdelingsleder/faglærer

FORSENTKOMMING

Utdanningsadministrasjonen har bestemt som felles regel for alle videregående skoler at fravær inntil 15 minutter regnes som forsentkomming. Dette gir ordensanmerkning, men ikke fravær. Kommer eleven mer enn 15 minutter for sent til timen, regnes dette som fravær. På Holtet har vi normalt 90-minutters undervisningsøkter. Vi fører her fravær for 2 x 45 minutter. En elev som kommer 20 minutter for sent, vil altså få fravær for de første 45 minuttene, men registreres som til stede i de siste 45 minuttene.

FRAVÆR UTENFOR ELEVENS KONTROLL

Dersom det oppstår fravær som følge av forhold utenfor elevens kontroll, som for eksempel uventede forsinkelser i trafikken, regnes dette som dokumentert fravær. Eleven må kunne dokumentere dette, for eksempel med utskrift fra Ruters hjemmeside. NB: Dersom en avgang på tog, trikk eller buss normalt er forsinket, må eleven ta en tidligere buss, selv om rutetabellen tilsier at eleven normalt skulle komme til rett tid.

Vær oppmerksom på at fraværsgrensen bare sier at hvis eleven har mer enn 10 prosent fravær, så vil
eleven ikke få karakter i faget. Det er også andre grunner til at eleven ikke kan få karakter.

 • Det totale fraværet er så høyt at læreren ikke har vurderingsgrunnlag
 • Eleven har ikke deltatt på en måte som har gitt læreren vurderingsgrunnlag, f.eks. stadige fravær på prøver og andre vurderingssituasjoner 

Å ha mindre enn 10 prosent udokumentert fravær er altså ingen garanti for at eleven får karakter. Læreren må uansett fraværsårsaker ha et vurderingsgrunnlag på eleven.

VARSEL

Det skilles mellom

1. manglende vurderingsgrunnlag (IV) pga fraværsgrensen
2. manglende vurderingsgrunnlag (IV) som skyldes f.eks fravær i vurderingssituasjoner

 • Du skal få skriftlig varsel hvis du står i fare for ikke å få halvårsvurdering med karakter eller
  standpunktkarakter
 • Hvis du er under 18 år skal dine foresatte også varsles
 • Varsel om manglende vurderingsgrunnlag grunnet manglende fremmøte til vurderinger varsles i It’s Learning. Dette varselet ansees som lest selv om det ikke undertegnes
 • Når du har fått et varsel om fare for at du ikke får karakter pga fraværsgrensen, er det spesielt viktig at du kan dokumentere alt senere fravær i faget
 • Varsel som skyldes fraværsgrensen sendes via SkoleArena. Varslet er gyldig selv om du ikke bekrefter det
 • Endelig vedtak varsles med skoleSMS i tillegg til enkeltvedtak

HVA SKJER HVIS DU OVERSKRIDER FRAVÆRSGRENESEN I FAGET?

Du vil ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Du vil likevel ha rett til å delta i opplæring og rett til underveisvurdering i faget, men du vil altså ikke få karakter. Dette betyr at du ikke kan få kompetansebevisl uten å ta eksamen i faget eller ta faget på nytt. 

ENKELTVEDTAK

Hvis fraværet ditt i et fag blir høyere enn fraværsgrensen for hele året, skal rektor fatte et enkeltvedtak om at du ikke får standpunktkarakter. Du får et forhåndsvarsel om et slikt vedtak og du får da en frist på 10 dager til å legge frem dokumentasjon for fraværet ditt. Hvis du ikke legger fram dokumentasjon, fatter rektor vedtak om at du ikke får standpunktkarakter. Du har rett til å klage på dette vedtaket. Vi informerer deg om klageretten og om hvordan klagen blir behandlet. 

Når kan rektor bruke skjønn på fravær inntil 15 prosent?
Dette skjønnet kan rektor bare bruke i helt spesielle tilfeller der det er åpenbart urimelig at eleven ikke får karakter, for eksempel hvis eleven av spesielle grunner har vært ute av stand til å skaffe dokumentasjon. Hvis du mener at ditt tilfelle kan falle inn under reglene skriver du en søknad til rektor hvor du begrunner søknaden.