Hovedseksjon

Lokalt ordensreglement

Læremidler 

Elevene må ha med nødvendige læremidler (bøker, PC, skrivesaker etc.). Læremidler må tas med til undervisningen, innen timen starter. 
 

Mobiltelefon 

Mobiltelefon samles inn ved oppstart av hver undervisningstime. Den skal være avslått eller på lydløs og
ikke være forstyrrende for din og andres læring.
 

Bruk av PC 

PC skal kun brukes i undervisningstiden når lærer har gitt tillatelse. Når PC ikke brukes skal den ligge i sekk/veske eller skap. 
 

Friminutt 

Elevene har, med mindre annet er avtalt, tilgang til eget klasserom i friminuttene. Friminuttene
tilbringes ute og i fellesarealene.
 

Spising 

Spising er ikke tillatt i undervisningstiden. Du kan avslutte frokosten de første 10 minuttene av første time.
 

Røyking og snus 

Det er ikke tillatt å røyke, inkludert e-sigarett, eller bruke snus i skoletiden. Dette er et nasjonalt forbud.
 
Elevers plikt til å holde seg informert
Elevene må hver undervisningsdag gå inn på skolens læringsplattfor
 

Fusk 

Fusk er ikke tillatt i noen vurderingssituasjoner. Alvorlige brudd på denne regelen kan medføre at vedtak om nedsatt karakter i atferd blir fattet uten at eleven varsles i forkant.
 

Fravær 

Du skal være på skolen med mindre du er syk eller har annen gyldig grunn. Ved fravær skal dette meldes
kontaktlærer om morgenen den dagen du er borte. Dersom du vet i forkant at du skal være borte, gir du
kontaktlærer beskjed så tidlig som mulig. Hvis du avslutter skoledagen før undervisningen er slutt, skal
kontaktlærer eller avdelingsleder ha beskjed om dette før du forlater skolen.

Ved fravær fra prøver og andre avtalte vurderingssituasjoner skal faglærer ha melding om dette før prøven
starter. Dersom slik melding er gitt i rett tid, vurderer faglærer behovet for en utsatt prøve/vurderingssituasjon
og avtaler eventuelt ny tid for prøven med deg. Dersom du ikke melder fraværet på
prøve/vurderingssituasjon til rett tid, kan faglærer ta deg ut av annen undervisning for å gjennomføre
prøven/vurderingen når du er tilbake på skolen. Dette kan skje uten at du varsles om tidspunktet.
 

Fravær i undervisningsøkt

En elev som har møtt til en undervisningsøkt, kan ikke forlate økten for å komme tilbake igjen uten å ha fått tillatelse fra lærer. Toalettbesøk skal normalt gjøres i friminuttene.
 

Forsentkomming 

Skolen forventer at lærere og elever er på plass i klasserommet når timen begynner. Hvis du kommer for sent, forstyrrer det først og fremst læringsarbeidet for alle andre, og du vil få en anmerkning. Det er derfor viktig at du kommer inn i undervisningen uten å forstyrre klassens eller gruppens arbeid.
 
Kommer du mer enn 15 minutter for sent får du fravær for hele timen (45 minutter). Kommer du gjentatte ganger for sent, innkalles du til samtale med kontaktlærer og deretter rådgiver, for å finne fram til tiltak som kan redusere forsentkommingen. Foresatte kontaktes også. Gjentatt forsentkomming fører til nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter. 
 

Ordenselevtjenesten 

Du plikter å delta i ordenselevtjenesten på skolen slik denne til enhver tid er organisert. 
 
Karakterer i orden og oppførsel 
Ordens- og oppførselsanmerkninger registreres i Vis og danner grunnlaget for karakterene i orden og i
atferd. Brudd på ordens- og oppførselsreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden og/eller atferd.
Fastsettelsen av karakterer i orden og oppførsel gis ut fra en helhetlig vurdering.