Hovedseksjon

Skolens historie

Holtet vgs 1950-tallet

I 1937 var skolen fullstendig sprengt, og formannskapet i sognet fant det nødvendig på et møte den 11. november å velge en komité til å utrede spørsmålet om hvordan man skulle løse romproblemene ved den høyere skolen.

Komiteen bestod av viseordføreren, høyesterettsadvokat E.Torkildsen, formannen i skolens forstanderskap, høyesterettsadvokat P.A. Holm, skolens rektor, M. Andresen, og lektor Ivar Knutsen. Høyesterettsadvokat Torkildsen ble formann i komiteen, lektor Knutsen sekretær.

Et forslag til formannskapet fra kontorsjef E. Stokke ble vedtatt, og oversendt komiteen, som derved fikk følgende mandat: Komiteen skal utrede spørsmåletom behovet for skolelokaler i forhold til to alternativer; Enten som en påbygging av den eksisterende gamle middelskolebygning,  eller som bygging av en helt ny skole i den nordlige delen av sognet.

På grunnlag av elevprognoser og grundige beregninger, kom komiteen enstemmig til det resultat at det ville være uhensiktsmessig å bygge ut Nordstrand høyere skole. Selv om man baserte seg på en stor skole med 24 klasser, ville slett ikke alle søkere være sikret skoleplass. Overskuddet av elever ville trolig bli så lite at det ville bli uforholdsmessig dyrt med en ny bygning for disse i tillegg til en kostbar utvidelse av den gamle. Komiteen konkluderte følgelig med at det burde planlegges og bygges en realskole for den nordre delen av sognet som kunne tas i bruk fra skoleåret 1939-40.

  • Fra 1939 til 1948 het skolen Bekkelaget høyere skole og var allmennfaglig.
  • Fra 1948 til 1968 het skolen Holtet høyere skole.
  • Fra 1968 til 1977 het skolen Holtet Gymnas.
  • Fra 1977 ble skolen til Holtet videregående skole.

Skolen var allmennfaglig helt fram til 1990, da ble det opprettet yrkesfaglige studieretninger. Hammersborg hjelpepleierskole og Aker hjelpepleierskole ble slått sammen til Østre Aker videregående skole (tidl. Teisen Gymnas). Østre Aker videregående skole og Ullevål hjelpepleierskole ble slått sammen til Holtet videregående skole.

Etter at skolen opprettet yrkesfaglige studieretninger, ble trearbeidsfag, som hadde tilhørt Holtet gymnas, slått sammen til Holtet videregående skole. Skolen begynte å undervise i legesekretær-, helsesekretær-, omsorgs- og hjelpepleiefag.

Skolen ble ombygd og oppgradert på slutten av 1990-tallet.

Holtet vgs med kantinebyggPå bildet ses det nye tilbygget med kantine foran til venstre og lærerfløyen med arbeidsplasser til lærerne som et nytt tilbygg til den ekstisterende bygningsmassen.

Etter hvert endret elevsøkningen til videregående skoler seg. Dette førte til endringer i tilbudet ved skolen. Da Kunnskapsløfte ble innført i 2006, fikk skolen programfaget Design og håndverk (Vg1), samt Blomsterdekoratørfag på Vg2. Design og tre på Vg2 ble videreført. På HS ble det etter hvert også endringer på Vg2. Fra 2006 har skolen følgende tre programfagstilbud på Vg2: Ambulansefag, Helsearbeiderfag og Barn- og ungdomsarbeiderfag. En avdeling for spesialundervisning har også kommet til. I tillegg har skolen Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklig ungdom og tilbud til elever som ønsker påbyggingtil generell studiekompetanse.