Hovedseksjon

Vurdering og karakterer

Vurdering

Du har krav på underveisvurdering og sluttvurdering. Dette gjelder både i fag og i orden og atferd. Bestemmelsene om dette finnes i forskriften til opplæringsloven, kapittel 3.

Underveisvurderingen skal fremme elevenes læring, og kan gis med og uten karakter. Underveis- vurdering skal gi deg forutsigbarhet ved at du skal vite hva som skal vurderes, gi deg tilbakemelding på hva du mestrer, og hva som skal til for å bli bedre i faget. Underveisvurderingen foregår fortløpende gjennom året og egenvurdering er en viktig del av skolens underveisvurdering. Underveisvurdering kan være både muntlig og skriftlig. Alle faglærere skal gi deg tilbakemelding i hver termin slik at du kjenner grunnlaget for halvårs- og standpunktkarakterer, og slik at du får veiledning til å bli bedre i faget.

Sluttvurdering er et uttrykk for din totale kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakterer blir fastsatt. Sluttvurderingen bygger på et bredt vurderingsgrunnlag, og en viktig del av grunnlaget ligger i vurdering av kompetansemål som er prøvd og avsluttet i løpet av skoleåret. Gjennom vurdering og tilbakemelding underveis i skoleåret skal du være forberedt på hvilket resultat du kan forvente på slutten av året.

Dersom læreplanmål er testet før jul og ikke er planlagt testet igjen, må elever som har vist klar framgang i tiden etter jul få muligheten til å vise sin eventuelt forbedrede kompetanse i disse læreplanmålene.
Læreplanmål som er avsluttet og i utgangspunktet sluttvurdert før vinterferien, har samme vekt ved fastsettelse av standpunktkarakteren som om de hadde blitt avsluttet på et senere tidspunkt.

Karakterer

Du skal ha både halvårs- og standpunktkarakter.
Ved avslutning av første termin (ca. 15. januar) får du halvårsvurdering i alle fag.
Ved avslutning av andre termin (når skoleåret er slutt) får du standpunktkarakterer i de fagene som er avsluttende.
Standpunktkarakterene kommer på vitnemålet ditt når du enten har fullført og bestått tre års opplæring (ST) eller på kompetansebeviset ditt etter to års opplæring (YF). For grunnskoleelever kommer standpunktkarakterene på vitnemålet etter endt Modul 4.

I disse fagene får du standpunktkarakterer ved slutten av 2. termin:

 • M4: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag
 • Vg1 HO: Matematikk (1-PY), naturfag, engelsk, programfag
 • Vg2 HO: Norsk, samfunnsfag, kroppsøving, programfag
 • Vg3 Påb: Norsk, matematikk (2-PY), naturfag, historie
 • Vg1 Amb: Matematikk (1P), programfag Vg1
 • Vg2 Amb: Matematikk (2P), naturfag, samfunnsfag, engelsk, 1. programfag Vg2
 • Vg3 Amb: Norsk, historie, kroppsøving, programfag, psykologi

Karakterene skal gi uttrykk for kompetansen du har oppnådd på det tidspunktet de er satt. Kompetansemålene i læreplanene er grunnlaget for vurdering med karakter. Vurdering i orden og atferd (oppførsel) skal ikke inngå i fagvurderingen. Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamens- karakter, men ikke på halvårsvurderinger.

Karakterskalaen går fra 1 til 6. Bestått svarer til karakterene 2-6. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. For grunnskolen er karakteren 1 bestått.

Du har 10 dagers klagefrist på eksamens- og standpunktkarakterer fra det tidspunktet karakterene publiseres i Visma in School.

Varsel

Det skilles mellom
1. manglende vurderingsgrunnlag (IV) pga. fraværsgrensen.
2. manglende vurderingsgrunnlag (IV) som skyldes f.eks fravær på vurderingssituasjoner.
Du skal få skriftlig varsel hvis du står i fare for ikke å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Hvis du er under 18 år skal dine foresatte også varsles.

Varsel knyttet til fravær, orden, atferd, manglende vurderingsgrunnlag i fag og karakteren 1 ved standpunkt/2.termin opprettes i Visma in School. Varslet skal inneholde informasjon om hva du må gjøre for å sikre at du får karakter i faget.

Varsel skal sendes dersom du står i fare for å få Nokså god eller Lite god i orden eller atferd. Varslet skal gis ”uten ugrunnet opphold”, slik at bedre innsats og frammøte kan føre til at halvårs- eller standpunktkarakter kan settes, eller at bedre orden eller atferd kan påvirke karakteren positivt.
I spesielt alvorlige tilfeller kan karakteren i orden eller atferd bli satt direkte ned som følge av en enkelthendelse. Du vil da ikke bli varslet om fare for nedsatt karakter, men skolen gjør et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

Godkjenning av tidligere beståtte fag

Hvis du har tatt tilsvarende eller mer omfattende opplæring i et fag tidligere, kan du få godkjent dette faget i videregående opplæring. Dette gjelder for eksempel hvis du har gjennomført opplæring tidligere og har bestått noen fag, men ikke alle. Du kan da søke om godkjenning for dette faget og få den tidligere karakteren på kompetansebeviset/vitnemålet.

Fritak for vurdering med karakter i sidemål

I spesielle tilfeller kan en elev fritas fra vurdering i norsk sidemål. Eleven skal delta i undervisningen og ha opplæring i faget, men hen skal ikke ha vurdering. Elever som oppfyller én eller flere av følgende kriterier kan søke om fritak fra vurdering:

 • har problem med å lære både bokmål og nynorsk på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon, eller
 • ikke har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
 • i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har gått i internasjonal eller utenlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål.

Elever som er fritatt fra vurdering med karakter, skal få undervegsvurdering uten karakter.

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving

Elever som ikke kan følge den vanlige opplæringen i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig for eleven. Elever kan få fritak fra vurdering med karakter i faget når den tilrettelagte opplæringen som eleven får, ikke kan vurderes med karakter.

Fritak fra opplæring i kroppsøving

Elever kan søke om fritak for opplæring i kroppsøving når legeerklæring dokumenterer at opplæringen er til skade for eleven, og tilpasset opplæring ikke er mulig

Du søker godkjenning av tidligere beståtte fag og fritak i VIS