Hovedseksjon

Vurdering og karakterer

VURDERING

Du har krav på underveisvurdering og sluttvurdering. Dette gjelder både i fag og i orden og atferd. Bestemmelsene om dette finnes i forskriften til opplæringsloven, kapittel 3.

Underveisvurderingen skal fremme elevenes læring, og kan gis med og uten karakter. Underveisvurdering skal gi deg forutsigbarhet ved at du skal vite hva som skal vurderes, gi deg tilbakemelding på hva du mestrer, og hva som skal til for å bli bedre i faget. Underveisvurderingen foregår fortløpende gjennom året og egenvurdering er en viktig del av skolens underveisvurdering. Alle faglærere skal gi deg tilbakemelding i hver termin slik at du kjenner grunnlaget for halvårs- og standpunktkarakterer, og slik at du får veiledning til å bli bedre i faget.

Sluttvurdering er et uttrykk for din totale kompetanse i faget på det tidspunktet standpunktkarakterer blir fastsatt. Sluttvurderingen bygger på et bredt vurderingsgrunnlag, og en viktig del av grunnlaget ligger i vurdering av kompetansemål som er prøvd og avsluttet i løpet av skoleåret. Gjennom vurdering og tilbakemelding underveis i skoleåret skal du være forberedt på hvilket resultat du kan forvente på slutten av året.

Dersom læreplanmål er testet før jul og ikke er planlagt testet igjen, må elever som har vist klar framgang i tiden etter jul få muligheten til å vise sin eventuelt forbedrede kompetanse i disse læreplanmålene. Læreplanmål som er avsluttet og i utgangspunktet sluttvurdert før vinterferien, har samme vekt ved fastsettelse av standpunktkarakteren som om de hadde blitt avsluttet på et senere tidspunkt.

KARAKTERER

Du skal ha både halvårs- og standpunktkarakter.

 • Ved avslutning av første termin (ca. 15. januar) får du halvårsvurdering i alle fag.
 • Ved avslutning av andre termin (når skoleåret er slutt) får du standpunktkarakterer i de fagene som er
  avsluttende.
 • Standpunktkarakterene kommer på vitnemålet ditt når du enten har fullført og bestått tre års
  opplæring (ST) eller på kompetansebeviset ditt etter to års opplæring (YF). For grunnskoleelever
  kommer standpunktkarakterene på vitnemålet etter endt Modul 4.

I disse fagene får du standpunktkarakterer ved slutten av 2. termin:
M4: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag
Vg1 YF: Matematikk, naturfag, programfag
Vg1 AMB: Matematikk, naturfag, programfag
Vg2 YF: Norsk, engelsk, samfunnsfag, programfag, kroppsøving, orden og atferd
Vg3 PÅB: Norsk, matematikk, naturfag, historie

Karakterene skal gi uttrykk for kompetansen du har oppnådd på det tidspunktet de er satt. Kompetansemålene i læreplanene er grunnlaget for vurdering med karakter. Vurdering i orden og atferd (oppførsel) skal ikke inngå i fagvurderingen. Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, men ikke på halvårsvurderinger.

Karakterskalaen går fra 1 til 6. Bestått svarer til karakterene 2-6. Fag med karakteren 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. For grunnskolen er karakteren 1 bestått.

Du har 10 dagers klagefrist på eksamens- og standpunktkarakterer fra det tidspunktet karakterene gjøres kjent på skolen.

VARSEL

Det skilles mellom

 1. manglende vurderingsgrunnlag (IV) pga fraværsgrensen.
 2. manglende vurderingsgrunnlag (IV) pga fravær i vurderingssituasjoner.

Du skal få skriftlig varsel hvis du står i fare for ikke å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Hvis du er under 18 år skal dine foresatte også varsles.

Varsel knyttet til udokumentert fravær opprettes i SkoleArena (fraværsystemet) mens varsler om manglende vurderingsgrunnlag og nedsatt orden/atferd opprettes i It’s Learning. I tillegg sender skolen en SMS om saken til deg og dine foresatte, om du er under 18 år, når endelig vedtak er fattet. Varslet skal inneholde informasjon om hva du må gjøre for å sikre at du får karakter i faget. I forbindelse med varslet må du gjerne be din faglærer om en veiledningstime. Skolen vil også varsle deg og foresatte, om du er under 18, pr. SMS hvis du står i fare for å få karakteren 1 ved standpunkt-/2. terminvurdering.

Varsel skal sendes dersom du står i fare for å få Nokså god eller Lite god i orden eller atferd. Varslet skal gis ”uten ugrunnet opphold”, slik at bedre innsats og frammøte kan føre til at halvårs- eller standpunktkarakter kan settes, eller at bedre orden eller atferd kan påvirke karakteren positivt. I spesielt alvorlige tilfeller kan karakteren i orden eller atferd bli satt direkte ned som følge av en enkelthendelse. Du vil da ikke bli varslet om fare for nedsatt karakter, men skolen fatter et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

FRITAK FOR FAG

Hvis du har tatt tilsvarende eller mer omfattende opplæring i et fag tidligere, kan du få fritak for dette faget i videregående opplæring. Dette gjelder for eksempel hvis du har gjennomført opplæring tidligere og har bestått noen fag, men ikke alle. Du kan da søke om fritak fra dette faget og få den tidligere karakteren på vitnemålet. Du kan også velge å følge undervisningen i faget og få standpunktkarakter. Den tidligere karakteren blir da strøket hvis du består faget. 

FRITAK FOR VURDERING MED KARAKTER I SIDEMÅL

I spesielle tilfeller kan en elev fritas for vurdering i norsk sidemål. Da skal eleven delta i timene, og betegnelsen ”Deltatt” benyttes på vitnemålet. 

Elever som har hatt fritak for vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, har rett til fritak også i videregående skole. Dette gjelder i hovedsak elever med dokumenterte lese- og skrivevansker, elever som ikke har gått på norsk ungdomsskole, elever som har vært fritatt for vurdering i sidemål av andre grunner. Det gjelder også elever som har fylt vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering, men på grunn av dokumenterte saksbehandlingsfeil likevel ikke har fått innvilget fritak tidligere. Disse elevene må søke om fritak senest 1. november. Søknaden leveres til norsklærer.

FRITAK FOR VURDERING MED KARAKTER I KROPPSØVING

Elever som ikke kan følge den vanlige opplæringen i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagt opplæring så langt dette er mulig for eleven. Elever kan få fritak fra vurdering med karakter i faget når den tilrettelagte opplæringen som eleven får, ikke kan vurderes med karakter. Søknader må begrunnes med legeattest der det går klart fram hvilke deler av kroppsøvingsfaget elever ikke kan delta i.

Rektor avgjør søknadene. Rektors avgjørelser om fritak for fag og fritak for vurdering i fag er enkeltvedtak
etter forvaltningsloven, og eleven har klagerett.