Hovedseksjon

Klage på karakterer

Les hvordan du kan klage på standpunktkarakter (Oslo kommune) 

Les hvordan du kan klage på eksamenskarakter (Oslo kommune) 

 

HVA GJØR JEG OM JEG IKKE ER FORNØYD MED DEN OPPLÆRINGEN JEG FÅR?

Hovedregelen er at eleven(e) tar problemet opp med faglærer muntlig. Hvis det er flere elever som ikke er fornøyde med opplæringen, kan det være klokt å velge en eller to representanter, gjerne klassens tillitsvalgte, som snakker med faglærer på vegne av elevene. De fleste problemer bør løses her og skolens mål og verdigrunnlag skal være grunnlaget for løsninger.

Dersom saken ikke blir løst, koples avdelingsleder inn. Avdelingsleder tar saken opp med elevene og melder den videre til leder med personalansvar for den læreren saken gjelder hvis han/hun mener det er nødvendig. Her bør det foreligge en skriftlig henvendelse. I klassen gjøres dette av tillitseleven og/eller varatillitseleven.

Det bør fremgå om klagen representerer hele eller deler av klassen. Klagen må være underskrevet av elevene som stiller seg bak den. Saken behandles av skolens ledelse, og elevene/gruppen vil bli orientert om videre saksgang. 

Problemene bør løses på lavest mulig nivå. Det er viktig at det brukes tid i de ulike fasene, slik at det gis mulighet for forbedring på de punktene elevene peker på. Målet må være at lærer og elever finner en form som gir elevene læring og læreren en tilfredsstillende arbeidssituasjon.