Organisering av undervisning på rødt nivå

Undervisning:

Undervisningen foregår delvis på skolen og delvis digitalt hjemmefra.

Undervisningen på skolen vil foregå i rom hvor avstanden mellom elever er èn meter eller mer. Klasserommene vil endres for noen klasser. Spesielt utsatte elever vil prioriteres til undervisning på skolen. Alle undervisningsøkter som foregår digitalt (hjemmeundervisning) starter med felles oppstart på Teams.

 

Elever:  

Elever har ansvar for å delta på undervisningsopplegg og levere oppgaver de har fått. 

Ved digital undervisning har de ansvar for å logge seg på Teams til hver time. Aktiviteter og gjøremål som skal gjøres i det aktuelle faget (timen) skal leveres innen fristen som settes i hvert fag. Å ikke levere aktiviteter innen fristen vil tolkes som at eleven ikke har deltatt, og derfor kan det føre til at eleven mangler vurderingsgrunnlaget i faget. Faglærer vil følge eleven opp med samtaler dersom eleven ikke følger opp aktivitetene i faget.  

 

·        Læringsplattform: It´s Learning 

·        Fagrommet benyttes til undervisningsopplegg, kommunikasjon, tilbakemeldinger og fremovermeldinger samt vurderinger. 

 

 

Faglærer:  

Faglærer er ansvarlig for sitt fag og for at elevene får den undervisningen de har krav på i respektive fag. Faglærer er ansvarlig for å samle elevene på Teams i starten av hver digitale undervisningsøkt og igangsette økten.

 

1.         Ukeplan: For hver uke utarbeides det en ukeplan. Den legges på klassens Teams slik at alle kan jobbe i samme dokument. Faglærer legger inn sin oversikt i ukeplanen senest torsdag kveld uken før. 

 

2.       Timeplan: For hver time skal faglærer skrive plan for innholdet i dagens økt i «oppslagsverktøyet» (feeden) på fagrommets hjemmeside i It´s Learning. 

 

3.       Mal for dagens økt: Oversikten over dagens økt skal følge en konkret mal:  

a.     En beskrivelse over hva som skal arbeides med i denne økten.  

b.     Det elevene skal gjøre og levere er oppført som en innlevering, aktivitet, gjøremål eller oppgaveinnlevering.  

c.     Aktuelle ressurser og aktiviteter skal være lagt ved i oppslaget. 

 

4.      Vurdering:  Vurderinger ved hjemmeundervisning bør legges opp under den forutsetning at alle hjelpemidler er tillat. Vurderingene må dermed teste kompetanse i større grad enn ren kunnskap. Elevene vil i større grad nå bli testet i sine evner til å sammenligne, teste, drøfte, reflektere, analysere, produsere osv. Lærerne skal være tydelig på hva som er aktiviteter og underveisvurderinger som gjøres for læring, og hva som er vurderingsgrunnlag til standpunktkarakteren. Som i en vanlig situasjon, er det læreren som bestemmer hvilke rammer som gjelder for vurderinger.

 

5.     Fravær: Elever som ikke deltar på undervisningsoppleggene, må kontaktes først av faglærer og/eller kontaktlærer. Dersom lærer ikke får kontakt med elevene etter tre dager må avdelingsleder varsles. Miljøarbeidere og rådgivere kan bidra med å følge opp fraværet. Varsel om manglende grunnlag for vurdering vil sendes dersom elevene blir borte fra faget.  

 

 

Kontaktlærer 

Kontaktlærer har et hovedansvar for å følge opp elevene i hjemmeskole. Kontaktlærer skal ha jevnlig og tett oppfølging av eleven.  Med delvis tilstedeværelse på skolen er det spesielt viktig å følge opp de elevene som ikke kommer på skolen. Dersom man blir bekymret for en av sine elever er det viktig å gi beskjed til avdelingsleder slik at dette kan bli fulgt opp av elevtjenestene

 

Kommunikasjonsplattformer

·        Lærer-elev: Teams, Its Learning, skolemelding, skolesms, jobbtelefon, mail.

·        Elev-elev: Teams, Its Learning, mail, evnetuelt snap/messenger o.l.  

·        Lærer-lærer: Teams, jobbetelefon, Skype, mail 

·        Ledelse-lærer: Teams, jobbtelefon, Skype, mail 

 

Tiltettelagt avdelinger

Både afto og F/G prioriteres og det er lagt opp undervisningen på skolen for Afto og delvis hjemme/skole for F/G. Det kan bli endringer på dette.

 

Felles for alle ansatte

 Vi skal sørge for at elevene får tett og god oppfølging både på skolen og hjemme. Det er viktig at alle lærere setter tydelige rammer overfor elevene; hva dere forventer av dem og hva de kan forvente av dere. Gi tydelig beskjed om at elevene ikke kan forvente svar på spørsmål i teams til enhver tid på døgnet. Sett opp rammene tydelig for elevene. Det er spesielt viktig nå å  gi tydelige beskjeder om oppgaver, frister og prøver. 

 

Vennlig hilsen
Kathrine Reine (rektor)