Programfag

Ambulansebåre

Ambulanseoperative emner handler om hvordan ambulanseoppdrag utføres på en sikker, effektiv og omsorgsfull måte. Programfaget omfatter redningstjenestens oppbygning og organisering og ambulansens innretning og utstyr. Videre dreier det seg om samhandling og kommunikasjon samt å gi riktig navigasjon, stressmestring og hvordan en kan ivareta egen og andres mentale helse, samt bruk av ergonomiske prinsipper og forebygging av helseskader.

Grunnleggende helsefag dreier seg om grunnleggende helsefaglige emner, der kroppens oppbygning og funksjon står sentralt i faget. Etikk, kommunikasjon, hygiene, medikamentlære og relevant regelverk for yrkesutøvelsen inngår i programfaget. Programfaget omhandler videre empati og profesjonell medmenneskelig omsorg samt betydningen av godt samarbeid.

Ambulansemedisin dreier seg om hvordan tegn og symptomer legges til grunn for å ivareta pasienters vitale funksjoner. Systematikk i undersøkelse, behandling, transport, overvåkning, rapport og dokumentasjon av pasienter med ulike sykdommer og skader inngår i programfaget. Programfaget handler videre om fysisk og psykisk omsorg for pasienter og pårørende.

Prosjekt til fordypning er et fag som legger stor vekt på yrkesorientering. Det er viktig at elevene får gode erfaringer og kunnskaper om det arbeidsfeltet de velger. Formål med prosjekt til fordypning på Vg2 er å gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike arbeidsområdene innen utdanningsprogrammet for Ambulansefag, og å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Ambulansearbeideren bruker anerkjente akuttmedisinske teknikker og ferdigheter og avansert